Cục Chính sách đẩy mạnh xây dựng Cơ quan vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ

Thiếu tướng Đoàn Quang Hòa, Cục trưởng Cục Chính sách.

Thủ trưởng Cục Chính sách trao thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng năm 2022

Công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương quân đội là nội dung quan trọng, góp phần tạo động lực to lớn để xây dựng Quân đội, tăng cường quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Đây cũng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, được Đảng ủy, chỉ huy Cục Chính sách tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện với nhiều giải pháp đồng bộ. Trong đó, xây dựng Cơ quan vững mạnh, nâng cao chất lượng công tác là nội dung quan trọng hàng đầu.

           Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng mà thường xuyên, trực tiếp là của Tổng cục Chính trị; sự quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ, phối hợp chặt chẽ của các cấp, ngành, đơn vị,địa phương và nhân dân cả nước, Cục Chính sách[1]  đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; bám sát tình hình thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc; tích cực, chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất và hướng dẫn, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện tốt chính sách đối với Quân đội và hậu phương quân đội, đạt nhiều kết quả quan trọng. Đặc biệt, trong năm 2022, Cục Chính sách đã chủ trì nghiên cứu, xây dựng, trình các cấp ban hành các văn bản liên quan đến thực hiện chính sách đối với các đối tượng đang phục vụ trong Quân đội[2]. Tích cực nghiên cứu, hoàn thiện nội dung đề xuất xây dựng chế độ phụ cấp đặc thù đối với lực lượng vũ trang và cơ yếu theo Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21/05/2018 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. Chủ động đề xuất ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện chế độ, chính sách đối với các đối tượng công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; đối tượng dôi dư khi thực hiện bàn giao, giải thể các trường cao đẳng nghề do Bộ Quốc phòng quản lý. Đồng thời, tham mưu, đề xuất Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị ban hành đồng bộ, kịp thời các kế hoạch, văn bản và chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa, nhất là các hoạt động chính sách dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Tích cực giải quyết các chính sách tồn đọng sau chiến tranh; chính sách đối với các trường hợp bị thương, hy sinh trong khi làm nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Tham mưu, đề xuất và hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, v.v. Thời gian tới, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về chính sách xã hội, cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, cũng như yêu cầu về điều chỉnh tổ chức, biên chế Quân đội tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại, theo các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với các ngành, lĩnh vực nói chung, công tác chính sách nói riêng, nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng ủy, chỉ huy Cục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các mặt công tác, thực hiện đồng bộ các chủ trương, giải pháp; trong đó, tập trung xây dựng cơ quan vững mạnh, nâng cao chất lượng công tác là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, với các nội dung chủ yếu sau:

Một là, thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện. Đây là yếu tố cơ bản, được coi là khâu then chốt quyết định đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Cục Chính sách, bởi năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng cùng sự gương mẫu, đi đầu của cán bộ, đảng viên bao giờ cũng là nhân tố quyết định. Vì vậy, Đảng ủy, chỉ huy Cục thường xuyên chú trọng xây dựng, kiện toàn cấp ủy các cấp về số lượng, chất lượng; tăng cường công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên, nhất là về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các nghị quyết, chỉ thị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; các quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về nêu gương và Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; Nghị quyết số 847- NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương. Duy trì nghiêm nền nếp sinh hoạt đảng, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, mở rộng dân chủ, phát huy trí tuệ trong xây dựng và tổ chức thực hiện nghị quyết. Đồng thời, tập trung đột phá nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và kỷ luật, kỷ cương trong đơn vị. Qua đó, xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng luôn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, là hạt nhân lãnh đạo chính trị và là nòng cốt xây dựng Cơ quan vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Hai là, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cả trước mắt và lâu dài. Trong những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Cục đã đặc biệt quan tâm lãnh đạo, xây dựng mối đoàn kết, phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tuy nhiên, trước sự phát triển của yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, việc chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực chuyên môn là vấn đề quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị và sự phát triển của Cục. Với nhận thức đó và trên cơ sở kế thừa, phát huy thành quả đạt được, Đảng ủy Cục chủ động xây dựng quy hoạch và thường xuyên rà soát bổ sung, đề nghị kiện toàn cán bộ theo đúng các chức danh, biên chế; thực hiện nghiêm kế hoạch giải quyết số lượng cán bộ hằng năm. Đồng thời, tăng cường bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cả về tư tưởng chính trị, đạo đức, kiến thức, năng lực và phương pháp, tác phong công tác; trong đó, chú trọng đội ngũ cán bộ chủ trì, cán bộ làm công tác nghiên cứu, tham mưu. Tích cực, chủ động phát hiện tìm nguồn, báo cáo đề nghị điều động cán bộ về cơ quan công tác; cử cán bộ đi đào tạo ở các học viện, đi thực tế tại các đơn vị. Thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình trong nhận xét, đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm, bố trí sử dụng cán bộ, bảo đảm thống nhất, khách quan, công tâm. Đó là những nội dung cơ bản, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có lập trường, bản lĩnh chính trị vững vàng, nhạy bén, sắc sảo, có năng lực nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện chính sách, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Ba là, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn, chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với Quân đội, hậu phương Quân đội và hoạt động Đền ơn đáp nghĩa. Đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm; là thước đo việc hoàn thành nhiệm vụ của Cục. Vì vậy, Đảng ủy, chỉ huy Cục yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện tốt đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tập trung vào công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các chính sách đối với Quân đội, hậu phương Quân đội và chế độ chính sách đặc thù sát với tình hình thực tiễn. Trọng tâm là nghiên cứu, tham mưu, đề xuất và hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với lực lượng tại ngũ, thôi phục vụ tại ngũ, nhất là chế độ chính sách đối với các đối tượng trong quá trình điều chỉnh tổ chức lực lượng Quân đội, lực lượng làm nhiệm vụ ở địa bàn chiến lược, vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển, đảo, quốc tế, v.v. Giải quyết kịp thời chế độ chính sách đối với các trường hợp bị thương, hy sinh trong khi làm nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện nội dung, đề xuất xây dựng chế độ phụ cấp đặc thù đối với lực lượng vũ trang và cơ yếu theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII); nghiên cứu, đề xuất chủ trương, giải pháp bảo đảm giải quyết chính sách, ổn định hậu phương cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng trong tình hình mới. Hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội, chính sách người có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế; đẩy mạnh các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa và công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Bốn là, xây dựng phương pháp, tác phong công tác khoa học, dân chủ, đoàn kết, tính kỷ luật cao, tuân thủ nghiêm nguyên tắc, chế độ, nền nếp làm việc. Phương pháp, tác phong làm việc khoa học thể hiện tính mục đích, tính kế hoạch cao; chi phối đến mọi hoạt động thực tiễn của mỗi cán bộ, nhân viên, nhất là trong công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, dự kiến những tình huống có thể xảy ra. Thực hiện tốt nội dung này vừa là nguyên tắc, vừa là yêu cầu, bảo đảm hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ. Theo đó, trong quá trình thực hiện, đội ngũ cán bộ phải tuân thủ theo kế hoạch, đề cao tính chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; xây dựng, rèn luyện phương pháp, tác phong, lề lối làm việc khoa học, sâu sát, cụ thể, tỉ mỉ, phát huy được tinh thần chủ động, nhạy bén, sáng tạo, tận tụy trong công tác; chống mọi biểu hiện quan liêu, bảo thủ, trì trệ, chủ quan, nóng vội, giản đơn trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ. Tích cực đẩy mạnh công tác cải cách hành chính quân sự, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, lưu trữ văn bản, tài liệu; xây dựng cơ quan có môi trường văn hóa công vụ trong sạch, lành mạnh, “mẫu mực, tiêu biểu”, nội bộ đoàn kết, thống nhất. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, phát huy sức mạnh tổng hợp trong tham mưu, đề xuất các chính sách, bảo đảm đúng, trúng, hiệu quả.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong tình hình mới, phát huy truyền thống Đơn vị Anh hùng, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Chính sách không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Qua đó, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện tốt các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với Quân đội và hậu phương Quân đội; tạo động lực, niềm tin, thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

(Nguồn: Tạp chí Quốc phòng toàn dân, số tháng 02/2023).

[1] Thành lập ngày 26/02/1947; trải qua 76 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Cục Chính sách được Nhà nước tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” thời kỳ đổi mới (năm 2005), 01 Huân chương Độc lập hạng Nhất (năm 2012), 04 Huân chương Quân công (01 hạng Nhất, 01 hạng Nhì, 02 hạng Ba) và nhiều phần thưởng cao quý.

[2] Trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định biện pháp thi hành chế độ, chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng chuyển ngành, công nhân và viên chức quốc phòng thôi việc; Nghị quyết của Chính phủ và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách đặc thù đối với lực lượng làm công tác điều tra, xử lý chất độc hóa học tồn lưu sau chiến tranh. Trình Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc; hướng dẫn quy trình công nhận và thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng thuộc trách nhiệm của Bộ Quốc phòng; hướng dẫn việc tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và bàn giao hài cốt liệt sĩ.


Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 2084 Cập nhật lúc: 01/03/2023 10:14
TIN KHÁC
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
194/HD-CS 18/01/2023 Hướng dẫn công tác chính sách năm 2023
20/QĐ-CT 05/01/2023 Phê duyệt Kế hoạch công tác chính sách năm 2023
1757/CT-CS 19/10/2022 Về việc rà soát, đánh giá thực trạng; đề xuất chủ trương, giải pháp hỗ trợ giải quyết chính sách, ổn định hậu phương cán bộ, QNCN, CCQP, CN&VCQP
1528/CT-CS 13/09/2022 Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách hậu phương quân đội
1263/CS-NC 08/06/2022 Về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng trong bàn giao, giải thể các trường cao đẳng nghề do Bộ Quốc phòng quản lý
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
13/2024/TT-BQP 18/03/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng liên quan đến việc kê khai thông tin cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính.
82/2023/TT-BQP 03/11/2023 Quy định điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
55/2023/NĐ-CP 21/07/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
42/2023/NĐ - CP 29/06/2023 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng
80/2022/TT-BQP 11/11/2022 Hướng dẫn việc tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và bàn giao hài cốt liệt sĩ

Nhắn tìm đồng đội - Số 553

03/05/2024 22:36


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 118

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 17289188