Tỉnh Khánh Hòa nỗ lực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Thời gian qua, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Khánh Hòa, các ban, ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh luôn xác định công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Qua đó, đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, ngày càng mang lại hiệu quả.

Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Căn cứ cách mạng Đồng Bò

Triển khai đồng bộ, quyết liệt

Theo đồng chí Đại tá Trịnh Việt Thành, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Khánh Hòa, quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, các ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền các địa phương, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra nhiều chủ trương, giải pháp tích cực, toàn diện nhằm nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Ban Chỉ đạo 515 tỉnh thường xuyên được kiện toàn, kịp thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và triển khai các chế độ, chính sách, công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ này. Hàng năm, Ban Chỉ đạo chủ động tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho các thành viên, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; phát huy vai trò của các ban, ngành, đoàn thể trong và ngoài quân đội; xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội luôn kịp thời hướng dẫn phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố phối hợp, cung cấp hồ sơ, danh sách liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, hồ sơ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ qua các thời kỳ cho cơ quan quân sự cùng cấp để tiến hành tra cứu, rà soát hồ sơ, danh sách, phần mộ, thân nhân, nghĩa trang liệt sĩ phục vụ công tác lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đồng thời, ban hành kế hoạch, hướng dẫn, triển khai thực hiện phương án điều tra thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ. Các huyện, thị xã, thành phố theo phạm vi, nhiệm vụ được phân công xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện cụ thể, chặt chẽ, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ từng năm, từng giai đoạn sát với thực tiễn yêu cầu nhiệm vụ và điều kiện kinh tế - xã hội của từng đơn vị, địa phương. Nhiều huyện, thị xã, thành phố đã huy động thêm nguồn lực của địa phương để hỗ trợ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Căn cứ cách mạng Đồng Bò

Những kết quả tích cực

Thời gian qua, khi có các thông tin do thân nhân liệt sĩ, ban liên lạc các đơn vị hoặc nhân dân địa phương cung cấp, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiếp nhận thông tin, tra cứu phần mềm giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội trong chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc; phối hợp với hội cựu chiến binh các cấp, ban liên lạc của các đơn vị trên địa bàn tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xác minh làm rõ thông tin và chỉ đạo ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố xác minh, khảo sát, tiến hành các thủ tục cần thiết để tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ vào nghĩa trang liệt sĩ theo quy định. Cùng với đó, công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ được các cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, tích cực, với nhiều biện pháp linh hoạt, sáng tạo như: Tra cứu lịch sử, truyền thống của đơn vị, địa phương; khai thác, sử dụng kết quả giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội trong chiến tranh, dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội; cử cán bộ đi xác minh, đối chiếu danh sách, hồ sơ liệt sĩ; nhập dữ liệu vào phần mềm quản lý, đối chiếu, chuẩn hóa thông tin...

Đến nay, cơ bản các huyện, thị xã, thành phố và cấp tỉnh đã hoàn thành cơ bản việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; tổng hợp, phân tách danh sách liệt sĩ theo quê quán, địa bàn nơi hy sinh, nơi an táng ban đầu, cung cấp cho các đơn vị, địa phương để phục vụ công tác xác minh, kết luận địa bàn, lập bản đồ và tổ chức tìm kiếm, quy tập, thông tin cho thân nhân gia đình liệt sĩ. 100% hồ sơ liệt sĩ đã được rà soát, nhập dữ liệu quản lý trên phần mềm máy tính, tạo thuận lợi cho công tác tìm kiếm, quy tập; 100% thôn, tổ dân phố, 100% xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã hoàn thành nhiệm vụ kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Qua kết luận, hiện nay có 9.813 liệt sĩ an táng ban đầu trên địa bàn tỉnh; đã tìm kiếm, quy tập hơn 7.000 hài cốt liệt sĩ (riêng giai đoạn 2013 - 2020 đã tìm kiếm, quy tập được 85 hài cốt liệt sĩ; tiếp nhận 122 hài cốt liệt sĩ ở các địa phương khác đưa về an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ trong tỉnh).

Tuy nhiên, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ còn gặp nhiều khó khăn. Cụ thể như: Trong chiến tranh, địa bàn tỉnh Khánh Hòa rất phức tạp, các đơn vị đóng quân chủ yếu ở rừng núi, những đồng chí hy sinh được mai táng ở các khu vực xa khu dân cư hoặc vùng hẻo lánh, không để lại sơ đồ mộ chí; số lượng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân hy sinh lớn, địa hình thay đổi, nên không nắm chắc được các khu vực có mộ liệt sĩ; số lượng thông tin về liệt sĩ cần bổ sung còn lớn, các thông tin về liệt sĩ cạn dần; công tác quản lý, lưu trữ danh sách liệt sĩ, mộ liệt sĩ của các đơn vị, địa phương vẫn còn nhiều hạn chế… Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 80 khu vực, địa bàn có mộ liệt sĩ, đã tìm kiếm, quy tập xong, song vẫn còn 65 khu vực, địa bàn có thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ, đã tìm kiếm, quy tập nhưng chưa hết, cần phải tiếp tục tìm kiếm, quy tập; 30 khu vực, địa bàn có thông tin mộ liệt sĩ nhưng chưa tổ chức tìm kiếm, quy tập.

Các cơ quan, đơn vị tổ chức cất bốc hài cốt liệt sĩ tại thành phố Nha Trang đưa về an táng tại quê nhà ở Hà Nội

Theo đồng chí Đại tá Trịnh Việt Thành, để khắc phục khó khăn, nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, thời gian tới, cần tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và mọi nguồn lực trong quá trình thực hiện. Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tăng cường phối hợp chặt chẽ trong rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ, xác minh, kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đồng thời, tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt, toàn diện các nhóm giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác này, nhất là những khu vực trọng tâm, trọng điểm còn nhiều hài cốt liệt sĩ. Trong đó, thực hiện đúng phương châm: Làm dứt điểm; dễ, rõ làm trước, phát hiện đến đâu, làm ngay đến đó; khoanh vùng các khu vực trọng tâm, trọng điểm cần tìm kiếm, quy tập./.


Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 39 Cập nhật lúc: 20/11/2023 13:41
TIN KHÁC
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
194/HD-CS 18/01/2023 Hướng dẫn công tác chính sách năm 2023
20/QĐ-CT 05/01/2023 Phê duyệt Kế hoạch công tác chính sách năm 2023
1757/CT-CS 19/10/2022 Về việc rà soát, đánh giá thực trạng; đề xuất chủ trương, giải pháp hỗ trợ giải quyết chính sách, ổn định hậu phương cán bộ, QNCN, CCQP, CN&VCQP
1528/CT-CS 13/09/2022 Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách hậu phương quân đội
1263/CS-NC 08/06/2022 Về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng trong bàn giao, giải thể các trường cao đẳng nghề do Bộ Quốc phòng quản lý
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
(Dự thảo) Thông tư 09/11/2023 (Dự thảo) Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Thông tư có liên quan đến việc kê khai thông tin cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng
82/2023/TT-BQP 03/11/2023 Quy định điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
55/2023/NĐ-CP 21/07/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
42/2023/NĐ - CP 29/06/2023 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng
80/2022/TT-BQP 11/11/2022 Hướng dẫn việc tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và bàn giao hài cốt liệt sĩ

Đi tìm đồng đội - Số 251

12/07/2023 16:41


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 438

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 15127378