Chức năng, nhiệm vụ, chế độ làm việc của Văn phòng Ban chỉ đạo Quốc gia 1237 (Cục Chính sách)

Chức năng, nhiệm vụ, chế độ làm việc của Văn phòng Ban chỉ đạo Quốc gia 1237 (Cục Chính sách)

I. VỊ TRÍ CHỨC NĂNG

Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 đặt tại Cục Chính sách/TCCT, chịu sự quản lý, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 và Bộ Quốc phòng, có trách nhiệm tham mưu, đề xuất giúp Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các chủ trương, chính sách, các quy định hướng dẫn về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; bảo đảm cho các hoạt động của Ban Chỉ đạo 1237.

II. NHIỆM VỤ

1. Theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở trong và ngoài nước; chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan đề xuất chương trình, nội dung, kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo.

2. Phối hợp với các cơ quan của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và Bộ Quốc phòng nghiên cứu, tham mưu đề xuất để Bộ Quốc phòng, Ban Chỉ đạo Quốc gia 1237 kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hành chính khác về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, điều chỉnh, bổ sung chế độ, chính sách, trang bị, phương tiện bảo đảm đối với các lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập.

3. Giúp Ban Chỉ đạo Quốc gia chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch; kiểm tra, đôn đốc thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả theo quy định.

4. Chuẩn bị kế hoạch, nội dung sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; đề xuất xử lý vướng mắc thuộc nhiệm vụ chung của Ban Chỉ đạo Quốc gia.

5. Lập dự toán, đề xuất phân bổ kinh phí cho nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và bảo đảm mọi mặt cho hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia 1237.

III. TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ

Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia biên chế có cán bộ chuyên trách, kiêm nhiệm, gồm:

- Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia là Cục trưởng Cục Chính sách/TCCT.

- Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia gồm 02 đồng chí Phó Cục trưởng Cục Chính sách/TCCT và 01 Phó Chánh Văn phòng Bộ Quốc phòng, Phó Giám đốc Trung tâm Phát thanh và Truyền hình Quân đội.

- Cán bộ chuyên trách; cán bộ Phòng Thương binh, liệt sĩ-Người có công và một số cán bộ kiêm nhiệm của các cơ quan có liên quan.

IV. CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

1. Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia 1237 hoạt động theo chế độ chuyên trách và kiêm nhiệm, đặt dưới sự chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ đạo Quốc gia 1237 và Bộ Quốc phòng.

2. Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia 1237 được dùng con dấu của Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị.

3. Bảo đảm cho hoạt động của Văn phòng Ban Chỉ đạo thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Quốc phòng./.

                                                                                      

(Trích nội dung Quyết định số 4833/QĐ-BQP ngày 07/12/2013; Quyết định số 481/QĐ-BQP ngày 11/02/2015 của Bộ Quốc phòng về việc thành lập Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ).

 

                                 PHÒNG NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP/CCS


Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 8043 Cập nhật lúc: 07/09/2020 9:16
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
194/HD-CS 18/01/2023 Hướng dẫn công tác chính sách năm 2023
20/QĐ-CT 05/01/2023 Phê duyệt Kế hoạch công tác chính sách năm 2023
1757/CT-CS 19/10/2022 Về việc rà soát, đánh giá thực trạng; đề xuất chủ trương, giải pháp hỗ trợ giải quyết chính sách, ổn định hậu phương cán bộ, QNCN, CCQP, CN&VCQP
1528/CT-CS 13/09/2022 Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách hậu phương quân đội
1263/CS-NC 08/06/2022 Về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng trong bàn giao, giải thể các trường cao đẳng nghề do Bộ Quốc phòng quản lý
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
13/2024/TT-BQP 18/03/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng liên quan đến việc kê khai thông tin cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính.
82/2023/TT-BQP 03/11/2023 Quy định điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
55/2023/NĐ-CP 21/07/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
42/2023/NĐ - CP 29/06/2023 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng
80/2022/TT-BQP 11/11/2022 Hướng dẫn việc tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và bàn giao hài cốt liệt sĩ

Nhắn tìm đồng đội - Số 553

03/05/2024 22:36


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 150

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 17358768