Đề cao trách nhiệm, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính sách đối với quân đội, hậu phương quân đội trong tình hình mới

75 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, ngành chính sách quân đội đã tích cực nghiên cứu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng ban hành, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, chính sách lớn đối với quân đội, hậu phương quân đội; chính sách đối với người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế; chính sách đối với thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ; công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ... Kết quả đó có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, củng cố niềm tin của nhân dân và đối tượng chính sách đối với Đảng, Nhà nước và quân đội, góp phần vào quá trình chiến đấu và chiến thắng, xây dựng, trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đồng chí Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm việc với Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị (tháng 6/2021)

Trong thời gian qua, nhất là giai đoạn 2006-2021, trên cơ sở quán triệt, thực hiện các nghị quyết của Đảng; chỉ thị của Quân ủy Trung ương, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác chính sách nghiêm túc, đạt kết quả thiết thực. Ngay từ đầu các nhiệm kỳ, các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Quân ủy Trung ương tập trung xây dựng văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp mình nhằm cụ thể hóa mục tiêu, yêu cầu, nội dung, giải pháp thực hiện các nội dung công tác chính sách phù hợp với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ; xác định đây là một mặt quan trọng của hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị; trực tiếp góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, đối tượng chính sách và nhân dân; bảo đảm cho cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị phát huy tốt vai trò, trách nhiệm; bám sát tình hình thực tiễn và yêu cầu, nhiệm vụ của quân đội, tích cực, chủ động nghiên cứu, đề xuất ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung các chế độ, chính sách đối với lực lượng tại ngũ, dân quân tự vệ, dự bị động viên và chỉ đạo tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả; trong đó, đã chú trọng nghiên cứu, đề xuất chế độ tiền lương, phụ cấp theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018; chính sách bảo hiểm xã hội theo Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018; chế độ, chính sách đối với lực lượng mới, nhiệm vụ đặc thù; lực lượng làm nhiệm vụ ở các địa bàn chiến lược, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, quốc tế; từng bước hoàn thiện các chính sách, bảo đảm đồng bộ, toàn diện...

Đoàn công tác của Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tặng quà gia đình liệt sĩ Võ Văn Duyệt, ở phường Trường Thi, thành phố Vinh

Thực hiện tốt chính sách khen thưởng thường xuyên, đột xuất; việc đề bạt phong, thăng, phiên quân hàm, nâng lương, chuyển nhóm lương, nghỉ hưu, phục viên, xuất ngũ đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan, chiến sĩ được thực hiện bảo đảm dân chủ, chặt chẽ, đúng quy trình, tiêu chuẩn theo quy định; công tác an điều dưỡng đối với cán bộ tại chức được thực hiện nền nếp, chất lượng ngày càng nâng lên. Thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe đối với lực lượng tại ngũ, thôi phục vụ tại ngũ, đối tượng chính sách và nhân dân.

Toàn quân chăm lo và thực hiện ngày càng tốt hơn chính sách hậu phương quân đội. Các chế độ, chính sách đối với gia đình quân nhân, công nhân và viên chức quốc phòng tại ngũ được ban hành ngày càng hoàn thiện và tổ chức thực hiện chu đáo, kịp thời, như: Chính sách nhà ở; việc cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế; hỗ trợ các cặp vợ chồng quân nhân bị hiếm muộn...; thực hiện hiệu quả chính sách đào tạo nghề, giới thiệu việc làm đối với quân nhân xuất ngũ.

Thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng; phối hợp nghiên cứu, đề xuất Ban Bí thư (khóa XII) ban hành Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác NCC với cách mạng; phối hợp với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội nghiên cứu, đề xuất Ủy ban Thường vụ Quốc hội (khóa XIV) sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh Ưu đãi Người có công với cách mạng. Quan tâm, thực hiện chu đáo các chính sách đối với quân nhân, công nhân và viên chức quốc phòng bị thương, hy sinh trong khi làm nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Tích cực giải quyết tồn đọng chính sách sau các cuộc chiến tranh (từ năm 2006 đến nay, toàn quân đã xác lập hồ sơ và đề nghị công nhận hơn 1.500 liệt sĩ; hơn 23.500 thương binh và gần 6.700 bệnh binh... bảo đảm chặt chẽ, đúng đối tượng). Giải quyết kịp thời chế độ, chính sách đối với người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế cả ở trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài theo quy định, bảo đảm chặt chẽ, công khai, được đối tượng chính sách và nhân dân đồng tình ủng hộ.

Đồng chí Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (tháng 7/2021)

Toàn quân thực hiện tốt Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, huy động được nhiều nguồn lực để thực hiện, với nhiều hoạt động thiết thực, như: Hỗ trợ thân nhân liệt sĩ đang công tác trong quân đội; phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng (toàn quân phụng dưỡng 1.853 Bà mẹ Việt Nam anh hùng); xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; xây tặng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội; giải quyết việc làm cho con liệt sĩ, thương binh, bệnh binh nặng (đỡ đầu 702 con liệt sĩ, thương binh nặng); hỗ trợ trang thiết bị, phương tiện cho các trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng Người có công; thăm hỏi, tặng quà đối tượng chính sách và Người có công với cách mạng... Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của các đối tượng chính sách và Người có công với cách mạng; củng cố niềm tin của Nhân dân, của đối tượng chính sách đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin được tiến hành chặt chẽ, đồng bộ, đạt hiệu quả thiết thực. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã chủ động quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 15/5/2013 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo, Quyết định số 1237/QĐ-TTg ngày 27/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Trong đó, các cơ quan, đơn vị đã chủ động đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền; triển khai rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ; kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; đẩy mạnh các hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở trong nước và ở Lào, Campuchia, trọng tâm địa bàn trong nước; xây dựng quy trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Kết quả, từ năm 2013 đến nay, toàn quốc đã tìm kiếm, quy tập được gần 16.000 hài cốt liệt sĩ (ở trong nước gần 7.500, ở Lào gần 2.500, ở Campuchia gần 6.000).

75 năm qua, từ tổ chức tiền thân là Phòng Thương binh thuộc Chính trị Cục, ngành Chính sách quân đội đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành; các thế hệ cán bộ, chiến sĩ ngành Chính sách quân đội đã xây đắp nên truyền thống “Đoàn kết chặt chẽ, tận tụy công tác, chủ động sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”. Những kết quả đạt được trong thực hiện công tác chính sách của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân trong suốt những năm qua có ý nghĩa chính trị - xã hội vô cùng sâu sắc; củng cố lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; góp phần thiết thực bảo đảm an sinh xã hội; tăng cường tiềm lực chính trị, tinh thần trong khu vực phòng thủ, tạo động lực cho cán bộ, chiến sĩ quân đội trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới, qua đó ngày càng khẳng định và làm sáng tỏ quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Quân đội mạnh là nhờ giáo dục khéo, nhờ chính sách đúng và nhờ kỷ luật nghiêm”.

Trong giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo, nhiệm vụ xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc đặt ra yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao đối với công tác chính sách. Vì vậy, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục đề cao trách nhiệm, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội trong tình hình mới, trong đó, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, quân đội, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Chỉ thị số 169-CT/QUTW ngày 29/12/2020 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội, giai đoạn 2021-2025. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương, nhất là cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp về CTCS đối với quân đội và hậu phương quân đội để bảo đảm các chế độ, chính sách ban hành luôn được quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện đồng bộ, thống nhất, hiệu quả, đáp ứng thực tiễn xây dựng quân đội và yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Hai là, tập trung nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu đề xuất, đồng thời coi trọng chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện. Bám sát yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tiễn, chủ động nghiên cứu, đề xuất ban hành và triển khai thực hiện tốt các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với quân đội và hậu phương quân đội. Trọng tâm là nghiên cứu và triển khai thực hiện chế độ tiền lương, phụ cấp; chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; chính sách phục vụ chủ trương xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh; chính sách đối với lực lượng làm nhiệm vụ ở địa bàn chiến lược, vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển, đảo, quốc tế... Thực hiện tốt chính sách khen thưởng, đề bạt quân hàm, nâng lương và công tác an điều dưỡng; nâng cao công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, khám bệnh, chữa bệnh đối với lực lượng tại ngũ, thôi phục vụ tại ngũ và đối tượng chính sách.

Ba là, phát huy trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với các địa phương, thường xuyên quan tâm, chăm lo, thực hiện ngày càng tốt hơn chính sách hậu phương quân đội. Kịp thời hỗ trợ, thăm hỏi, động viên gia đình quân nhân, công nhân và viên chức quốc phòng làm nhiệm vụ nơi khó khăn, gian khổ và những trường hợp hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn... Đẩy mạnh Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực trong hoạt động chính sách, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn quân và xã hội, góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần các đối tượng chính sách và Người có công.

Bốn là, thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng và Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; tăng cường phối hợp, chủ động rà soát, xác minh, hoàn thành cơ bản việc giải quyết chế độ, chính sách đối với người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế; thực hiện Quyết định số 1515/QĐ-TTg ngày 14/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Thường xuyên sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm; kịp thời khắc phục những vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện.

Năm là, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác chính sách ở các cấp, nhất là cấp chiến dịch, chiến lược có phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên sâu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học (trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin) trong các hoạt động công tác chính sách.

Quán triệt và thực hiện tốt công tác chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội chính là thể hiện bản chất tốt đẹp và truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt
Nam. Cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cấp trong toàn quân cần đề cao trách nhiệm, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính sách đối với quân đội, hậu phương quân đội, không ngừng chăm lo, bảo đảm ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng được thụ hưởng, góp phần tạo động lực thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, xứng đáng là đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ./.

(Nguồn: Báo QĐND điện tử, ngày 23/02/2022).


Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 1207 Cập nhật lúc: 25/02/2022 16:44
TIN KHÁC
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
194/HD-CS 18/01/2023 Hướng dẫn công tác chính sách năm 2023
20/QĐ-CT 05/01/2023 Phê duyệt Kế hoạch công tác chính sách năm 2023
1757/CT-CS 19/10/2022 Về việc rà soát, đánh giá thực trạng; đề xuất chủ trương, giải pháp hỗ trợ giải quyết chính sách, ổn định hậu phương cán bộ, QNCN, CCQP, CN&VCQP
1528/CT-CS 13/09/2022 Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách hậu phương quân đội
1263/CS-NC 08/06/2022 Về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng trong bàn giao, giải thể các trường cao đẳng nghề do Bộ Quốc phòng quản lý
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
13/2024/TT-BQP 18/03/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng liên quan đến việc kê khai thông tin cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính.
82/2023/TT-BQP 03/11/2023 Quy định điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
55/2023/NĐ-CP 21/07/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
42/2023/NĐ - CP 29/06/2023 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng
80/2022/TT-BQP 11/11/2022 Hướng dẫn việc tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và bàn giao hài cốt liệt sĩ

Nhắn tìm đồng đội - Số 553

03/05/2024 22:36


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 145

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 17358069